Glossy Ibis, Zwarte Ibis, Plegadis falcinellus - bonairebirding