Lesser Yellowlegs, Kleine Geelpootruiter, snepi pia Hel, Tringa flavipes - bonairebirding